HAAGSCHE STRAATNAMEN. 228 nu nog wat al die menschen waren en het heeft bij het samenstellen der bijlage dan ook heel wat moeite gekost iets van Winburger c. s. te weten te komen. Tenslotte mag nog wel afzonderlijk vermeld worden, dat eindelijk in 1913 Johan de Witt, die zoolang op een naar hem genoemde straat heeft moeten wachten, een fraaie laan in het villapark Zorgvliet heeft gekregen. Veranderen van straatnamen is steeds uit den booze. Men brengt er het publiek hopeloos mee in de war en bezorgt er de bureaux der bevolking, der belastingen, van telefoon, electriciteit, gas, waterleiding e. d. allerlei last mee. In het algemeen worden veranderingen dus niet aangebracht. Dit ondervond o. a. een nazaat van Faber van Riemsdijk, die wegens den in zedelijken zin slechten roep, waarin de Faber van Riemsdijkstraat staat, verandering van naam verzocht. Het verzoek werd door den Raad afgewezen. Toch zijn ook in dezen meermalen inbreuken op den aangenomen regel gemaakt, soms wegens de zeer klemmende motieven voor de ver andering aangevoerd, soms ook zonder dat een heel dwingende reden viel te bespeuren. Door deze veran deringen zijn verscheidene straatnamen zij het voor het meerendeel waarschijnlijk slechts tijdelijk ver dwenen. Ook hiervan is, alweer volgens het voorbeeld van Morren, een lijst als bijlage hierachter gevoegd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 243