14 JOANNES VOLLENHOVE. geen geleerde en werkkring vluchtige zien hoe recht schonk hem nader te leeren kennen als een waar Christen, een gezalfde des Heeren, met een diep innig geestelijk leven. Wat was het een vreugde en eer voorden jongen Vollenhove daar met zijn vriend Willem Sluyter, een jaar na hem te Utrecht ingeschreven, te mogen aanzitten aan den disch en de genegenheid van den beroemden meester te ondervinden. Welk een uitgelezen kring kwam daar telkens bijeen, als Anna Maria Schuur man, de begaafde vrouw, die in hare woning verschil lende malen bezoeken van vorstelijke personen ontving, met hare vrienden ten huize van Voetius vertoefde. Sinds 1644 was ook Johannes Hoornbeek als Hoog- ieeraar in de Godgeleerdheid te Utrecht werkzaam. Voorheen een vlijtig leerling van Voetius werd hij nu zijn ijverige ambtgenoot, die een tiental jaren, tot zijn vertrek naar Leiden, in eenheid des geestes met zijn vroegeren leermeester de Stichtsche Academie ten sie raad strekte. Hoornbeek wist veel en was van alledaagschen stempel. Levensloop hadden hem tot een polemicus gevormd en een inzage van de lijst zijner geschriften doet ons vaak het woord controversiae en de synoniemen ervan door hem op de titels zijner boeken geplaatst zijn. De uitlegging van het Oude Testament was hem toebetrouwd. 't Waren vooral deze mannen die op de vorming van den jongen Vollenhove grooten invloed gehad hebben, tot wien hij zich door sterke banden getrokken gevoelde, wier onderwijs door hem met hartelijke instemming gevolgd werd. Doch ook de vrienden, die God hem aldaar op den levensweg deed ontmoeten, zijn hem ten zegen geweest, en daaronder met name de genoemde Willem Sluyter, 22 Maart 1627 te Neede geboren, evenals hij een dichterlijke geest, en reeds jong tot den dienst des Heeren getrokken. Hoe goed ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 24