29 KRONIEK OVER 1920. 11 12 12 16 Febr. 15 Maart. 9 April. 14 10 Januari. Bij de voorstelling in het Theater Verkade komen relletjes voor in verband met de sta king onder de tooneelspelers. De Groote Kerk wordt voor het eerst na de herstellingswerken weer voor den dienst gebruikt. Aan de Voldersgracht wordt een tijdelijke school voor Weensche kinderen geopend. De Gemeenteraad besluit de Stille Week te beperken tot den Goeden Vrijdag en den eersten Paaschdag met den tusschenliggenden Zaterdag. Dr. Maria Montessori bezoekt eenige scholen hier ter stede. De internationale conferentie van neutralen voor een Permanent Hof van Internationale Justitie in het Vredespaleis geopend. De Gemeenteraad benoemt Mr. Dr. G. A. W. ter Pelkwijk tot gemeente-secretaris. Ontruiming van het politieposthuis aan den Bezuidenhoutschen weg tegenover den Schenkweg, dat in den loop der week wordt afgebroken. In de Groote zaal van den Dierentuin wordt op initiatief van het voorloopig comité op gericht een Nationale Bond tegen de Revo lutie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 266