15 8 Juni. 12 25 26 252 KRONIEK OVER 1920. 14 Mei. 31 16 28 28 In de groote rechtszaal van het Vredespaleis wordt de openingszitting gehouden van de conferentie der Internationale Juristencom missie tot het samenstellen van een ontwerp voor een Permanent Hof van Internationale Justitie. In de zitting der Internationale Juristen commissie wordt met algemeene stemmen besloten, dat het Permanent Hof van Inter nationale Justitie in Den Haag zal worden gevestigd. Feestelijke opening van het nieuwe vereeni- gingsgebouw der roeivereeniging „De Laak”. De Raad besluit het Museum ten Bate van het Onderwijs en de Schoolbioscoop over te nemen voor rekening der gemeente. De door de Commissie voor Strafverorde ningen ontworpen regeling tot bescherming Het nieuwe Departement van Arbeid aan den Hofweg, oorspronkelijk bestemd als hulp gebouw voor het Dep. van Oorlog, wordt door het ministerie betrokken. In den nacht vergadert het personeel van de H. T. M. om te beraadslagen over de wenschelijkheid van een 24-uurs-staking. Het voorstel wordt afgestemd. De Gemeenteraad handhaaft het ontslag van de stakende werklieden aan de gasfabriek. De 24-uurs-staking in verband met de be handeling van de anti-revolutiewet geeft weder aanleiding tot relletjes en kost aan 35 gemeentewerklieden hun betrekking. Opening van het volks- en schoolbadhuis aan de Duinstraat. In de groote rechtszaal

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 267