6 Juli. 19 7 7 KRONIEK OVER 1920. 253 2 Aug. 8 1 Sept. 8 van monumenten wordt door den Raad goedgekeurd. Naar aanleiding van een Raadsbesluit van den vorigen dag wordt het 10-cts-tarief op de lijnen der H. T. M. ingevoerd. De Gemeenteraad besluit tot de stichting van een complex „contróle-woningen” voor toezicht-eischende gezinnen. Ged. Staten deelen B. en W. mede, bezwaar te hebben tegen de ter goedkeuring aange boden verordening op de monumenten. Het Internationaal Esperantocongres wordt in de meisjes-H. B. S. aan het Bleyenburg geopend. 22-29 Aug. Hygiënische tentoonstelling in den Dierentuin. 28 Aug. In het hoofdbureau van politie aan het Alex- anderplein neemt het politiecorps officieel af scheid van den aftredenden hoofdcommissaris den Heer H. J. Versteeg. Jhr. Mr. C. H. Beelaerts van Blokland treedt af als gemeente-ontvanger. De Algemeene Patroonsvereeniging alhier is voornemens om, nadat de maandenlange uit sluiting der bouwvakarbeiders is opgeheven, ter voorziening in het gebrek aan arbeids krachten, buitenlandsche werklieden in dienst te nemen, voor welker huisvesting zij van den Raad de beschikking krijgt over het voor malig hotel Royal aan den Badhuisweg en het thans ongebruikt staande eethuis tusschen Hout- en Turfmarkt. De Internationale Conferentie voor Muziek- auteursrecht te Scheveningen geopend. Onder voorzitterschap van Dr. Ferenczi uit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 268