21 Tl 18 KRONIEK OVER 1920. 254 18 Sept. 21 8 Oct. 19 16 en telegraafperso- Boeda-Pest wordt hier ter stede het zesde internationaal congres voor psycho-analyse in Puichri-Studio geopend, de eerste weten schappelijke bijeenkomst, waarbij na den oorlog de Engelschen en de Centralen elkan der weer ontmoeten. De Stcrt. bevat de benoeming van den heer F. van ’t Sant tot hoofdcommissaris van politie. Ter gelegenheid van de opening van de Tweede Kamer wordt H. M. door een 80 a 90 vereenigingen uit verschillende deelen des lands op het Huis ten Bosch een bloemen hulde gebracht. Opening van het Eerste Nederlandsche Wegencongres te Scheveningen. De Raad besluit B. en W. te verzoeken alsnog ongeacht het adres van de Schoon heidscommissie bouwvergunning te ver- leenen voor het kantoorgebouw der Ned. Handelmaatschappij aan den Kneuterdijk volgens het ontwerp van Gebr. Van Nieu- kerken. Een deel van het post- neel begint een staking. Opening van het journalisten-congres. Evenals voor de lagere en H. B. scholen wordt onder goedkeuring van den Raad ook voor de gymnasia een herfstvacantie ingesteld. B. en W. besluiten aan de Ned. Handel maatschappij bouwvergunning te verleenen voor het voor haar ontworpen kantoorge bouw. In verband daarmee neemt de Schoon heidscommissie en bloc ontslag.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 269