7= 274 JAARVERSLAG. 631 Totaal Nederlanden, beschermvrouwe eeniging. H. M. de Koningin-Moeder, donatrice der vereeniging. Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van 's-Gravenhage, Eerevoorzitter1 Donateurs1 Eereleden7 Bestuur9 Gewone leden438 Buitengewone leden164 Correspondeerende leden11 en beschermheer der ver- Het is tegenwoordig niet gemakkelijk voor een goede vervulling der spreekbeurten zorg te dragen, als waar schijnlijk gevolg van de concurrentie van de zijde der Volksuniversiteiten, welke, met haar tallooze leergangen, beslag leggen op zoovele sprekers van naam. Nog moeilijker blijkt het personen bereid te vinden om over onderwerpen, de geschiedenis van ’s-Graven- hage en omstreken betreffende, te spreken. Wat dit aangaat, zou er meer van de leden onzer vereeniging zelf kunnen uitgaan. Terwijl het aantal leden, dat de resultaten van zijn nasporingen op het gebied der Haagsche historie schriftelijk openbaar maakt, in den vorm van artikelen in het jaarboek, bevredigend ge noemd mag worden, schijnt er niemand roeping te ge voelen hetzelfde langs mondelingen weg te doen. Al mogen dan de inhet afgeloopen jaar gehouden lezin gen ons niet teruggevoerd hebben naar het Haagsche leven in vroeger tijden, toch mogen wij ons gelukkig prijzen, dat de sprekers, dank zij hun redenaarstalent en de belangrijkheid der behandelde onderwerpen, er in ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 289