JOANNES VOLLENHOVE. 18 De Heerlijkheit der rechtvaardigen met de zekerste toevlucht tot de hoogste rechtvaardigheid, breder vertoont in XIV predikaatsien, door Joannes Vollenhove, in zijn leven Dr. der H. Theologie en Predikant in 's-Gravenhage. De derde druk* Vermeerdert met vijf predikaatsien over verscheide texten. Amsterdam, 1742, II, bl. 62. (Haagsche Kerk. Bibliotheek). 2) t. a. p. bl. 66- Gereformeerden een Leeraar?” Hoe groot achtte hij den zegen voor land en volk waar het licht van Gods Woord helder scheen. „Zonder de predikatie des Evan- geliums waar de werelt een roof des satans, een woeste wildernis, met een meer dan Egyptische duisternisse bedekt, waar in de menschen elkander stoten zouden, en als wilde dieren verslinden of naar de hel een- dragtig voortsleepen. Maar gelukkig is een lant dat Godt met zijn woort en kennisse begenadigt: daar is het, als eertijds in Gosen; daar regent het manna van boven; daar springt levendig water uit de geestelijke steenrotsedaar treedt Godt met zijn vuurwolk vooruyt, als eertijds voor Israël; daar vloeit een kanaan van melk en honig. Noit zag de hemel op d’ aarde met zulk een gunstig ooge, noit sprak de Allerhoogste de menschen zo vriendelijk en zoet aan, noit liet hij hier beneden zulk een gewenschte tijding brengen als onder de huyshoudinge der genade, daar hy dienaars uit de menschen verkiest om zyn mont te zyn en den men schen de geheimenissen van zyne goetheit en liefde bekent te maken.” 2) Vledder’s gemeente mocht zich evenwel niet lang in het bezit van dezen jongen, rijkbegaafden leeraar ver heugen. De stem van Hem Die tot Zijn dienaren zegt kom, en zij komen, ga, en zij gaan, zou hem reeds spoedig tot breeder arbeidsveld roepen. Toch is de tijd hier doorgebracht, in dit eenzaam en schier vergeten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 28