Dr. H. E. JAARVERSLAG. 275 commissie benoemd tot herziening het huishoudelijk reglement, Het bepalingen ver en daarom van Gelder gaf hierbij nog eenige bijzonder en de architectuur der kerk, slaagd zijn dit onderdeel van de bemoeiingen der ver- eeniging, tot zijn recht te doen komen. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar vond plaats op Dinsdag 6 Januari, toen als spreker optrad Prof. Dr. A. G. van Hamel, die tot onderwerp hadLied en sage in Ierland. Met belangstelling werd deze boeiende lezing, welke ons een blik deed slaan op een land en volk met een belangrijke eigen cultuur, waaraan noch tans weinig aandacht besteed wordt, aangehoord. Op Maandag 9 Februari werd een bezoek gebracht aan de gerestaureerde Groote of St. Jacobskerk. Het gezelschap werd rondgeleid door den, helaas niet lang daarna ontslapen, president-kerkvoogd Jhr. O. J. A. Repelaer van Driel, die als zoodanig zeer veel heeft bijgedragen tot het behoud en herstel van het archi tectonisch schoon der Haagsche kerkgebouwen en de ziel genoemd mag worden van de restauratie der Groote kerk. heden over de geschiedenis en die der ramen. Prof. Mr. C. van Vollenhoven behandelde in de bijeenkomst van Dinsdag 24 Februari een actueel onder werp: Nederland, Arbitragehof en Volkenbond. De toe hoorders werden ingelicht over het ontstaan en de ver breiding der volkenbondsgedachte en de vermoedelijke ontwikkeling van den volkenbond in de naaste toekomst. Na afloop van deze lezing had de jaarvergadering plaats, waarin secretaris en penningmeester hun jaarverslagen uitbrachten. Tevens werd een van de statuten en bestuur was van oordeel dat tal van ouderd of onuitvoerbaar waren geworden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 290