JAARVERSLAG. 276 wijziging behoefden. Het achtte het wenschelijk ook de meening der leden te vernemen in deze aangelegenheid, vandaar dat drie leden in de commissie benoemd werden, n.l. de heeren Mr. R. Bijlsma, Mr. J. Knottenbelt en J. Smit. Van bestuurszijde hadden zitting in de com missie de heeren Mr. H. Zillesen, Dr. A. W. Bijvanck, Mr. W. Moll en F. C. van der Meer van Kuffeler. De Heer Knottenbelt wees deze benoeming van de hand, daar hij statutenwijziging niet noodig achtte, Deze commissie kwam in April met haar taak gereed en stelde het resultaat harer werkzaamheden in handen van het bestuur, dat zich daarmede vereenigde. Een ander actueel onderwerp bracht Prof. Dr. A. Eekhof ten gehore op Dinsdag 4 Mei, dat tot titel voerde: De Pilgrim Fathers in Holland. In den zomer zou de herdenking van den tocht der pilgrim fathers naar Amerika, plaats vinden, zoodat het wel de moeite waard was, over deze pioniers nader ingelicht te worden. Prof. Eekhof besprak speciaal het verblijf der pelgrim vaders hier te lande en deelde interessante bijzonder heden mede, naar aanleiding van door hem gevonden notarieele acten, welke in lichtbeeld werden vertoond. De voorjaarsexcursie vond plaats op Woensdag 9 Juni en voerde naar het Westland. Per tram van 10.30 uur vertrok het gezelschap bestaande uit ongeveer 25 leden naar Naaldwijk, alwaar de proeftuin bezichtigd werd. Na een rondwandeling door het hofje, schaarden zich de tochtgenooten om de landelijke koffietafel in hotel Toren burg, waar mede aanzat de burgemeester van Naaldwijk, de heer H. J. H. Modderman, die met de grootste bereidwilligheid alle gewenschte inlichtingen en adviezen verstrekt had en ook het verdere gedeelte van den tocht meemaakte. In den namiddig werd een bezoek gebracht aan de kerk en vervolgens, via het gebouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 291