I) van den Zondag i der groentenveiling te Honselersdijk, naar de druiven- kweekerij „Nieuw Honsel” gewandeld. Deze kweekerij. gevestigd op de plaats welke eenmaal deel uitmaakte van de lustwaranden van het huis Honselaarsdijk, is een der grootste, zoo niet de grootste van het geheele Westland. Met belangstelling vernamen de bezoekers de finesses van het bedrijf en gaven hun verbazing te kennen over de enorme uitgestrektheid der kassen. Per tram van 3,32 uur keerde het gezelschap huiswaarts, voldaan over den tocht, welke door prachtig weer be gunstigd werd. Een tiental leden nam deel aan de excursie Ned. Oudheidkundigen Bond op Zaterdag en 11 Juli, welke naar Roermond voerde. Minder gunstig, wat het weer betreft, trof de ver- eeniging het bij haar zomeruitstapje naar Dordrecht, althans in de morgenuren. En hieraan was nog wel een boottocht verbonden. Op het tamelijk vroege uur van half negen ver zamelde zich een 25 tal leden waaronder vele dames in het station, teneinde per electrische spoor naar Rotter dam af te reizen. Voor het vertrek deed zich een pijnlijk incident voor, doordat een onzer volijverige bestuurs leden op onaangename wijze kennis maakte met een heet gebakerd inktwerper. Gelukkig konden de sporen der aanranding in Rotterdam uitgewischt worden. Op weg naar de boot bleef het droog, hoewel de dreigende wolken weinig goeds voorspelden. Nauwelijks was er afgevaren of de regen stroomde neer, die allengs een sluier trok over de omgeving, zoodat er geen oever meer te bekennen viel. Gelukkig kon het gezelschap boven op het dek blijven, dank zij een doelmatige be schutting. Te 12 uur werd Dordrecht bereikt en direct overgewipt naar het nabijgelegen museum „Oud Dor- JAARVERSLAG. Til

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 292