JAARVERSLAG. 278 de geringe belangstelling voor drecht”, waar de Dortsche archivaris, de heer van Dalen, zoo welwillend was tot gids te dienen. De regen had inmiddels voor een wijle opgehouden, wat de tochtgenooten met trotsch gebaar het gerequi- reerde rijtuig deed weigeren. Maar dat bekwam hen niet best. Want nauwelijks was het museum verlaten of opnieuw gutste de regen neer en in looppas werden oude en nieuwe geveltjes, oude en nieuwe standbeelden, oude en nieuwe grachtjes bewonderder werd in plassen getrapt en geconstateerd dat de tramlijn verdwenen was. Druipnat arriveerden de overmoedigen in hotel Ponsen waar de warme spijzen en een teug uit den roemer veel tot herstel bijdroegen. Het best deed ons echter de zon de nattigheid vergeten. Zij bleef ons den middag trouw. Na het noenmaal werd een bezoek ge bracht aan het Schilderijenmuseum, „Dordrechts Museum” genaamd, en vervolgens door de stad, met haar archi tectonisch schoon en merkwaardige oudheden, gewan deld naar de Groote kerk. Dit machtig bouwwerk werd aandachtig bekeken, terwijl eenige bestuursleden zich verstoutten den toren te beklimmen. Na een vrij primi tieve spoorreis werd met aanzienlijke vertraging Den Haag weer bereikt. In het najaar is de prentenverzameling van de ver- eeniging geveild. Deze verzameling was in 1908 aan gekocht, hetgeen mogelijk gemaakt was door vrijwillige bijdragen van enkele leden en het sluiten van een leening, welke eenige jaren geleden geheel is afgelost. Deze verzameling heeft evenwel niet het nut afge worpen dat men er van verwacht had. Zij bevond zich in het Gemeente-Archief en werd weinig geraadpleegd. De kaarten werden nogal eens gebruikt, maar de platen werden zelden of nooit ter inzage gevraagd. Een der oorzaken van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 293