JAARVERSLAG. 279 i i onze collectie, was de aanwezigheid van de Gemeente lijke prenten verzameling in het Gemeentemuseum, welke geheel geordend is en tevens uitgebreider dan die van Die Haghe. Het bestuur besloot daarom onze verzame ling te veilen onder de leden, nadat eerst toestemming tot verkoop verkregen was van degenen, die onder zekere voorwaarden bijdragen tot aankoop geschonken hadden. De prenten, welke in de verzameling van de Gemeente ontbraken, werden in bruikleen afgestaan, waardoor deze met meerdere waardevolle platen werd uitgebreid en aldus onze collectie nog van bijzonder nut is geweest. Het overblijvende gedeelte, ongeveer 1600 stuks, werd in pakjes verdeeld en ter bezichtiging gesteld in een zaal van het tijdelijk Gemeente-Museum van Moderne Kunst, daartoe bereidwillig door de directie ter beschikking gesteld. De bestuursleden Mr. W. Moll en F. C. van der Meer van Kuffeler waren met de regeling belast. Op Zaterdag 20 en Maandag 22 Novem ber, van 10—4 uur, werden de leden in de gelegenheid gesteld, de te verkoopen platen te zien. De veiling vond plaats op Maandag 22 en Dinsdag 23 November te 8 uur onder leiding van Dr. H. E. van Gelder en bracht ongeveer f 1000 op. Op Woensdag 24 November hield Pater Fr. B. Kruit wagen O. F. M. een lezing over: De uitvinding van de boekdrukkunst en de oudste boeken. Aan de hand van lichtbeelden toonde de spreker de oudste methoden van het drukken van boeken en de wijze waarop men kan vaststellen in welke drukkerijen de boeken gedrukt zijn. Na afloop van de lezing werd een ledenvergade ring gehouden, waarin de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement behandeld zouden worden. Het vergevorderde uur, waarop de lezing eindigde, had echter de meeste aanwezigen naar huis doen gaan,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 294