JAARVERSLAG. 280 a zoodat de vergadering niet het door de statuten ver- eischte aantal leden telde om besluiten te kunnen nemen en tot nader order moest worden uitgesteld. Door de vriendelijke bereidwilligheid van Mevrouw KröllerMüller werd een 25 tal leden op Woensdag 15 December in de gelegenheid gesteld haar collectie schilderijen van moderne meesters te bezichtigen. De heer H. P. Bremmer was zoo welwillend daarbij van voorlichting te dienen. Een tweede groep van 25 leden zal in Januari van het volgend jaar volgen. De laatste lezing van het jaar vond plaats op Woens dag 15 December, toen Prof. G. von Antal een spreek beurt vervulde en tot onderwerp gekozen had: Het dagboek van een Hongaarsch student in Nederiand uit de jaren 1714—1716. Interessant was het de indrukken te vernemen van den jongen Hongaar bij zijn verblijf hier te lande. Na afloop werd de op 24 November uitgestelde vergade ring gehouden, waarin ditmaal een voldoende aantal leden aanwezig was. De voorgestelde wijzigingen in de statuten werden onveranderd goedgekeurd en ook de wijzigingen in het huishoudelijk reglement konden, be houdens een kleine redactie-wijziging, de instemming der aanwezige leden verwerven. In het afgeloopen jaar had de vereeniging het over lijden te betreuren van drie eereleden, n. 1. de heeren Dr. R. Krul, van Stolk Az. en Th. Morren. De vereeniging zal hun nagedachtenis in eere houden uit dankbare erkentelijkheid voor het vele dat zij in het belang van Die Haghe hebben gedaan. Dr. Krul behoorde tot de oprichters der vereeniging en heeft zich verdienstelijk gemaakt door het publiceeren van verscheidene opstellen, betrekking hebbende op oud Den Haag. De heer van Stolk heeft herhaaldelijk prenten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 295