JAARVERSLAG. 281 l uit zijn rijke verzameling ter beschikking van de ver- eeniging gesteld ten behoeve der bijeenkomsten en ten toonstellingen. Jarenlang is de heer Morren de ziel van Die Haghe geweest. Het is hier niet de plaats om alles op te sommen, wat hij voor de vereeniging heeft tot stand gebracht en te doen uitkomen hoeveel hij zich aan de beharti ging van haar belangen gelegen liet liggen. Het is te vinden in het laatste jaarboek, waarin Dr. van Gelder aan hem een In Memoriam wijdde. Ook mogen wij niet vergeten het afsterven van ons medelid den heer C. F. Gijsberti Hodenpijl, bekend om zijn historische opstellen uit den Napoleontischen tijd, die zich tegenover de vereeniging verdienstelijk gemaakt heeft door de samenstelling der Kronieken in de jaar boeken. In den zomer verscheen de IVe serie van den platen atlas, welke bestaat uit de kaart van ’s-Gravenhage in 1616 door Cornelis Bos en Jurifaes Jacobsz. van Harn, in 6 platen. Een exemplaar van deze kaart werd, voorzien van een lijst en een opdracht, aangeboden aan ons eerelid den heer A. J. Servaas van Rooyen, een der oprichters en eerste voorzitter van Die Haghe, ter herdenking van zijn 80sten verjaardag in het vorige jaar. Het jaarboek, ditmaal van geringer omvang dan ge woonlijk, werd in October aan de leden toegezonden. Het is het laatste dat onder leiding van Dr. H. E. van Gelder het licht gezien heeft. De redactie is overgegaan in handen van Mr. W. Moll, die in Februari een opwek king aan de leden zond om bijdragen voor het jaarboek te leveren. In zooverre is er aan die roepstem gehoor gegeven, dat thans over voldoende copie beschikt wordt. Een andere quaestie is of de financiën de jaarlijksche uitgave van een jaarboek zullen mogelijk maken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 296