I f JAARVERSLAG. 282 ook de 1597— heen- Op een der eerste dagen van het jaar heeft er in het Gemeente-Archief een huldiging plaats gehad van iemand, aan wie de vereeniging zeer veel te danken heeft. Mej. J. Berk, die lange jaren haar beste krachten aan Die Haghe gegeven heeft, onder wier leiding de regesten op de acten van overdracht van huizen en landen met registers gemaakt zijn, meende, nu naamklappers op de notarieele protocollen van 1670 gereed gekomen waren, het oogenblik van gaan gekomen. In zeer waardeerende bewoordingen schetste onze voorzitter, in het bijzijn der dames, die met Mej. Berk hebben saamgewerkt, en verscheidene belangstellenden, den vruchtbaren arbeid van de schei dende, in het belang der vereeniging en het historisch onderzoek. Als blijk van erkentelijkheid werden haar eenige geschenken aangeboden. De fiches op de notarieele protocollen over de jaren 1660—1670, zijn thans alle in registers geplakt en het zelfde zal nu gebeuren met die over de jaren 1650—1660. Voortgegaan wordt met het klapperen der namen in de protocollen na 1670, evenwel alleen van die der comparanten. Moge het nieuwe jaar zich gunstig voor Die Haghe ontwikkelen en niet tevergeefs een beroep worden gedaan op den steun der leden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 297