JOANNES VOLLENHOVE. 20 x) J. Vollenhovius, Kruistriomf, Amsterdam 1656. (Haagsche Kerk. Bibl.). Deze eerste uitgave verscheen met lofdichten van eenige zijner vrienden, J. Coccius en J. D. Wendbeiel, zijn vroegeren leermeester, conrector der Latijnsche School te Kampen, die hem voorspelde dat hij met dit lied veel eer zou inoogsten „Zoo zult gij met uw Kruishelt pralen, Scherpzinnige Poëet, en halen Een onverwelkbre kroon tot lof, Die u veel zachter dan uw Heere, Zal kroonen 't hooft tot uwer eere, En geven triomfeerens stof”. In antwoord hierop zond Vollenhove hem eenige jaren later een gelukwensch bij de geboorte van een tweeling. Poëzij, blz. 552. Rijkgezegend was het tiental jaren dat hij in Zwolle heeft mogen doorbrengen, gesterkt door de kennelijke gunst van zijn Zender, gedragen door de groote aan hankelijkheid en liefde van velen, om zijn persoon en wandel door overheid en burgerij ten hoogste geacht en gewaardeerd. Hoezeer hij in alles met zijne gemeente medeleefde, bleek reeds aanstonds, toen eenige maanden na zijn komst de pest in de stad zijner inwoning uit brak, die velen ten grave sleepte. Onvermoeid was hij in het bezoeken en troosten der kranken, in het ver kondigen van de roepstem des hemels in deze zware bezoeking. Doch niet alleen door het gesproken woord bracht hij lafenis en verkwikking tot de bedroefde harten. Hij achtte nu den tijd gekomen tot de uitgave van een gedicht waaraan hij reeds in Vledder zijn krachten gewijd had. Kruistriomf geheeten, zijn proefstuk als dichter, dat ook zijn meesterstuk is gebleven. De voorrede is aan de overheid van Zwolle gericht: „Hier wort Uwe Ed.Achtb. wat groots en wat gerings teffens opgedragen, de grote Kruistriomf van den grootsten Heilant, met een geringen en lagen toon gezongenop hope dat de grootheit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 30