I 26 JOANNES VOLLENHOVE. den Heer Joan Kok. I In zijne Poëzy, Amsterdam, Utrecht, 1700, biz. 858 v.v. schrijft Moonen in 1670: „Zwolle was in dit en vorige jaeren rijk van ge- leertheit in poëzie door de Heeren Joannes Vollenhove, in den jaere 1665, naar 's Gravenhage vertrokken, Joannes Kok, toen Rektor der Latijnsche Schoole, namaels in den Hage, en Professor der Historiën en Welspreekendheit te Leiden, mynen geliefden meester, Hendrik Fisscher, Geneesheer der stadt, en Henrikus Brumanus, namaeis mede Schoolvoogt aldaarwiens Latijnsche poëzy- en historikennis bij liefhebbers in hooge achtinge is. Waerbij om het leste gevoegt moet worden de Doorluchtige en in alle wijsheit en geleertheit uitmuntende Drost, heer Rabo Herman Schele, die, gelijk hij te Zwolle dikwijls plagt te verkeeren, ook aldaer in den jaere 1662 overleden is, en ■den Vaderlande te vroeg ontvallen’’. 2) Poëzy, blz. 302 v. Lijkklagt over inwoning voelden velen zich tot den jongen Zwolschen leeraar getrokken, die niet alleen vanwege zijn gave van welsprekendheid maar ook om zijn talent op dichterlijk gebied grooten naam begon te krijgen 1). Hartelijk was de vriendschap die tusschen hem en den rector der Latijnsche School te Zwolle, Joan Kok, ontstond, een band die ook later bij diens verplaatsing naar ’s-Gravenhage en zijne bevordering tot Hoogleeraar te Leiden nimmer verbroken is. Wat was het Vollen hove een voorrecht zich ter verrijking zijner kennis ook op taal- en dichtkundig gebied met zijn geleerden stad genoot in de klassieke oudheid te verdiepen en winst te doen met de bekwaamheden van den man, aan wien zoovelen, „die straks het raads- of kerkgestoelte be- kleeden zouden” hunne opleiding zouden te danken hebben 2). De vriendschapsbetrekking met zijn vroegeren studie genoot, Willem Sluyter, te Eibergen, was ook met de jaren niet losser geworden. Met welk een instemming begroette hij diens eerste groote dichtwerk „Buitenleven” hem spoedig na de uitgave in 1660 toegezonden, waarin de vervaardiger niet moede werd den lof van zijn een-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 36