JOANNES VOLLENHOVE. 31 tijds het om voor eene beroeping naar Leeuwarden bedankt, zou hem duidelijk worden dat eene uitnoodiging tot ruimer arbeidsveld in te gaan thans niet door hem mocht worden afgewezen. In 's Gravenhage was in den kring der leeraren eene vacature ontstaan door het overlijden van Ds. Casparus Streso, die de gemeente zes en twintig jaar met eere gediend hadJ). Van verschillende zijde was de aan dacht op Ds. Vollenhove gevestigd en weldra vertrokken de afgevaardigden naar Zwolle om hem het 3 Juli 1665 door den Haagschen kerkeraad uitgebrachte beroep 2) te overhandigen en hem dringend uit te noodigen naai de hofstad over te komen. Op zijn ernstige bede „Heere, wat wilt Gij dat ik doen zal?” liet het ant woord zich niet lang wachten, zoodat hij weldra be sloot „in de vreeze des Heeren”, zijne geliefde gemeente te verlaten en naar den Haag te vertrekken. Dat het hem zwaar viel zich van een zoo gezegend arbeidsveld los te maken, is niet te verwonderen. Toch was daar vrede Gods in zijne ziel, toen hij 18 Augustus 1665 voor het laatst als haar eigen leeraar den kansel der Groote kerk in Zwolle besteeg om zijn afscheids rede te houden. In het midden van de gemeente, die in grooten getale was opgekomen, was ook de over heid der stad vertegenwoordigd door vele leden der vroedschap, onder wie hij hartelijke vrienden telde, waren ook zijn drie ambtgenooten met wie hij steeds op broederlijke wijze had omgegaan, de kerkeraadsleden, tal van oudleerlingen en leerlingen, allen vervuld met weemoed des harten bij het heengaan van den man x) Ds. Streso was vooral bekend door zijn Vredespreek op 21 Aug. 1651 in de Groote Zaal op het Binnenhof gehouden. Zie mijn Kerkelijk ’s Gravenhage in vroeger eeutv, ’s Gravenhage 1918 blz. 24 v.v. 2) Kerkeraadsnotulen, 3 Juli 1665.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 41