JOANNES VOLLENHOVE. 38 2. Zijne bediening te ’s~Gravenhage. I „Kerkelijk 's Gravenhage in vroeger eeuw" blz. 40 v.v 2) t. a. p. blz. 16 v.v. 3) t. a. p. blz. 30 v.v. hebt, tot tekenen en wonderen uwer genade, en hij ons dan tezamen op het allerzaligste met elkanderen en met zichzelven wil vereenigen, en ons hem tegemoet in de wolken opnemen in de lucht, om alzo altijd met den Heere te wezen, en in den derden hemel, de stadt, die fondamenten heeft, elkander te zien en ’t ontmoeten in een andere volmaaktheid dan wij elkander hier laten en eeuwig met alle Heiligen en met elkander te ver- keeren in witte klederen, eeuwig blij, eeuwig heilig, eeuwig heerlijk, eeuwig gelukzalig, zonder oit weer te scheiden. Heere, verhoor ons, Almachtige, zie neder en bekrachtigt onzen wensch. Het zij zoo, ja het zij zoo!” Het Haagsche Ministerie, waarin de 34 jarige Vollen- hove met eere eene plaats zou gaan bekleeden, bestond bij zijn komst in de Hofstad uit een zevental achtbare voorgangers. Daartoe behoorde allereerst de nestor der dienstdoende predikanten Eleazar Lootius, die 2 Mei 1656 in de Nieuwe Kerk, dat kunststuk van Protestant- schen kerkbouw, de eerste prediking gehouden had voorts Dr. Cornells Trigland, leermeester en opvoeder van Prins Willem III 2)Herman Antonides van der Linden, Dr. Jacobus Stermont, den vurigen verdediger van het Oranjehuis 3), Godefridus Lamotius, Dr. Thad- deus de Lantman en Simon Simonides, bekend door zijn vele stichtelijke geschriften, terwijl de vacature ontstaan door het overlijden van Casparus Streso nu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 48