JOANNES VOLLENHOVE. 47 „Ons dierste schat, de vrijheid dezer landen, Blijf door uw zorg in volle kracht bewaart; En pijl aan pijl verbonden, door geen zwaart Noch fors gewelt, maar zachte Oranjebanden”. J) Kerkeraadsnotulen, 7 Mei 1674 „Ds. Vollenhove gaat met de Ambassadeurs naar Engeland, mits tractement verzorgende voor het waarnemen van zijn dienst en zijn absentie, waarvan aan het Hof in Den Haag kennis gegeven wordt”, en 11 Mei 1674: „De secretaris van de Ambass. staet in voor het tract. De collegien hadden wel gewenscht dat deze zaak wat eerder voor haar was gebragt en te kennen gegeven, dat V. zelven bij Reg. haar daertoe zijn demissie zou hebben te verzoeken". 2) de Haes, blz. 159. Van groote beteekenis voor Vollenhove’s leven was het jaar 1674, toen hem in Mei de eervolle onder scheiding ten deel viel in het gevolg der buitengewone Ambassade, door de Staten-Generaal voor een zeevaart- verdrag naar Engeland gezonden, bestaande uit de Heeren van de Lier, van Rheede, van Beuningen en van Haren als gezantschapsprediker te mogen mede- reizen x). Dat vaderland en vrienden door hem in die maanden niet vergeten werden, bewijzen ons verschil lende brieven en gedichten door hem van uit Londen verzonden, al nam zijn nieuwe omgeving hem zeer in beslag. „Ik heb”, schreef hij aan Brandt” 2) „den predikdienst in het Hof der Heeren Nederlantsche Gezanten waarnemende, den zomer meest versleten op een Lanthuis van den Heere Vossius bij Windsor, dewijl zijn Majesteit en het Rijxhof daar was; het groote Rijksfeest van St. Joris ridderschap met overgroote pracht vierende, toen wij er eerst quamen, en onlangs zijn vermaak ziende aan het belegh van een vestinge, beneden het kasteel opgeworpen, en met eenen spiegel- strijt, zonder bloetstortinge, eenige dagen achtereen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 57