JOANNES VOLLENHOVE. 51 5 toen hem deering schillende afscheidsbezoeken werden gebracht, en weldra waren zij weder op weg naar 't vaderland. Dicht bij de Hollandsche kust werd het schip door een hevigen storm geteisterd, doch door Gods wonderbare redding het gevaar afgewend1), zoodat Vollenhove zich spoedig weer in het midden van zijn huisgezin bevond, dat hij eerst in diepe droefheid aantrof daar in s Gravenhage het gerucht geloopen had dat het vaartuig in de golven vergaan was. Dankbaarheid vervulde zijn hart aan Hem Die zijnen ingang en uitgang bewaard had en zijn dienst knecht ook op vreemden bodem zulk een gezegenden tijd in den arbeid des Evangelies geschonken had. Nimmer heeft Vollenhove de maanden in Londen doorgebracht kunnen vergeten, en ze steeds herdacht als schoone dagen zijns levens. Hoe buitengewoon werd hij het volgend jaar 1675 verrast, toen de Senaat der Hoogeschool te Oxford hem honoris causa het Doctoraat in de Godgeleerdheid verleende, eene onderscheiding te hooger van waarde, daar zij slechts zelden aan Neder landers te beurt viel. Ongetwijfeld was gedurende zijn verblijf in Engeland door zijn omgang met de mannen der wetenschap de aandacht op hem gevestigd, en het zal hem een oorzaak van dank aan God geweest zijn van academische zijde dit bewijs van waar van zijne studiën geschonken werd. Zoo was dan in 1675 het tweede tiental jaren van zijne bediening te ’s Gravenhage aangebroken, en had hij zich wederom met toewijding en ijver aan zijn ambt gegeven. ,,In Engelant moght het my gebeuren schreef hij in Januari aan Brandt 2) nu en dan tot Zie het levensbericht van zijn kleinzoon Mr. J. Vollenhove, mede gedeeld in de Vaderlandsche Letteroefeningen, Jaargang 1828, II, blz. 418, en Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren, 1842, blz. 60. 2) de Haes, blz. 165.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 61