54 JOANNES VOLLENHOVE. 4 Bie ons de hant gelijk uw ijver plag, Om Jesus door een hemelsch echtverdrag, Van zijnen Geest in 't kruisgeloof gesloten, Een schoone bruit, als een der speelgenoten Te leveren. Hij zeegne van omhoog Uw zielwacht met zijn albewakend oog." EL i Verschillende geschriften door Haagsche en andere predikanten in die jaren uitgegeven prijkten met een aanbevelend gedicht van zijne hand, als de werken van Th. de Lantman 1), C. Bosch 2), G. Saldenus 3) en S. Junius, te Overschie4), terwijl hij in vaak treffende woorden hun blijde of droeve levensomstandigheden bezong 8). Het welzijn van Christus' kerk in ons vader land en daarbuiten ging hem steeds zeer ter harte 6). De dienst des Woords, de ambten in Jezus’ gemeente, de huizen des gebeds waren hem lief en ontlokten menigen diepgevoelden toon aan zijn dichtersharp 7). Hoe onroerde hem het bericht in December 1682 van het ineenstorten van den toren der Groote kerk te Zwolle, wat hem zijn vroegere gemeente deed toeroepen8) r) Poëzy, blz. 144. Zie ook blz. 308 en lijkdicht op het overlijden van zijne vrouw, en blz. 320 na het ontslapen van dien leeraar. 2) Poëzy, blz. 140 v.v. Bij diens boekje over de Wedergeboorte. 3) Poëzy, blz. 502. 4) Poëzy, blz- 486. Poëzy, blz. 156 v.v. op de komst van Ds. H.Troye te ’s Gravenhage 24 Mei 1682. Voorts blz. 330 op het overlijden van Ds. A. Mol, te Nootdorp blz. 531 op den vijftig jarigen dienst van Ds. J. Zwalmius, te ’s Gravezande, 1684; blz. 561 op den verjaardag van Ds. A. Woodward, te ’s Gravenhage. Poëzy, blz. 344 v.v. De geduldige hope der lijdende kerken in Vr ankrijk. 7) Poëzy, blz. 347 v.v. Kerkdichten op de Haagsche bedehuizen, op den kerkeraad enz. 8) Poëzy, blz. 332 v.v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 64