JOANNES VOLLENHOVE. 57 i van zegezang wijdde teeken ter zijner opgericht 2), Poëzy, biz. 384 2) Poëzy, biz. 288 de uit- „Want v.v. in 1677. Poëzy, biz. 478, de Haes, biz. 182. v.v. Vollenhove correspondeerde over gave ervan met Brandt. Zie Brieven, de Haes, bl. 173 v.v.: d’aanstaande donderdagh, d’ elffte dezer maant Maart 1677 is tot de lijkstaatsie, zoo ik gisteren hoorde, vastgestelten ik wenschte de leste proef, of naschin (zoo plaghten zij in Overijssel het woort revisie uit te drukken) van het werk wel te hebben, 't zij op aan staanden dingsdagh of woensdagh ten langsteen dan kan het gedicht 's anderen daaghs vroegh genoegh voor d’ uitvaart gedrukt zijn”. inkomste van hare Hoogheden den Hete Prins en Mevroutve de Prinsesse van Oranje 1), toen gansch den Haag en Holland feestvierden waar „het Engelsch huwelijk zweefde op Nederlantsche tongen en mond en hart ontgrendelde van ouden en van jongen.” Wy offren u een hart van duizent duizent menschen, Die, Willem Hendrik leef! leef lang Maria wenschen.” Krachtig was het nationaal gevoel dat hem bezielde en menigmaal bij gewichtige gebeurtenissen in het va derland een lied in de pen gaf. Wat deelde hij in het groot verlies door Nederland geleden in het sterven Admiraal de Ruyter, wiens nagedachtenis hij een en eenige grafschriften, op het gedenk- eer in de Nieuwe kerk te Amsterdam „Dus eert men Ruiter, d’ eer van Neêrlants oorlogsvloten. De diensten, die de Staat, met al zyn bontgenooten, Van ’s Admiraals beleit en moedt, op alle zeen En kusten, lang genoot, melt hier geen marmersteen De wyde werelt weet verbaast hier van te spreken, Zo ver de zeevaart reikt, en zeilt op alle streken.” Druk was de briefwisseling in die jaren door Vol lenhove met Brandt te Amsterdam gevoerd. Allerlei uitgaven op historisch en letterkundig gebied kwamen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 67