JOANNES VOLLENHOVE. 66 ,,Daer was noyt voller grond van Bloemen en schoon Lof, Als Vollenhoves Hof. Wy kennen uyt sijn mond de waerde van sijn Roosen Daer by wel andre bloosen, Maer ’t is van schaemte meest. Noch was hy niet te vreen: Hem schortte daer alleen, 7 November 1683 trad hij in het huwelijk, met Katha rina Rozeboom, eene kleindochter van Simon Stevin, weduwe van den secretaris Johan Goethals, dochter van den procureur Rozeboom, zuster van Mr. Frederik Rozeboom, Raadsheer in het Hof van Holland x). Dank bare vreugde vervulde zijn hart waar God hem dezen zegen bereidde, terwijl zijn talrijke vrienden in den Haag, en ook Brandt, te Amsterdam, zich beijverden hem hunne zegenbeden en gelukwenschen te doen toekomen. Had hij zelf haar bij de nadering van zijn huwelijk reeds eenige dichtregelen opgedragen, 2) van verschil lende zijden ontving hij welgemeende bruiloftszangen, waarin hartelijke genegenheid zich uitsprak3), zooals van Constantijn Huygens 1) In de Ondertrouwacten van Predikanten, uit de Trouwregisters der Groote kerk te 's Gravenhage (medegedeeld door F. Caland, Navorscher 1891), lezen wij,,24 October 1683 Johannes Vollenhove, predikant alhier en Catharina Rooseboom, wed. seer. Johan Goethals, b.w. hier". De kerkelijke huwelijksbevestiging had plaats in de kerk te Scheveningen. 2) Poëzy, blz. 550 v.v. 3) In druk verschenen onder den titelBruilofsdichten op het huwelijk van den Heere Joannes Vollenhove, Dr. der H. Theologye, en Predikant in 's Gravenhage, en Joffrouw Katharina Roseboom, getrout den VII van Slagtmaant MDCLXXXIII. (Gemeente-Archief), Hierin verzen van Huygens, P. Francius en Ds. C. Bosch. Ook A. Moonen bezong deze gebeurtenis uit het leven van zijn leermeester. Zie A. Moonen, Poëzy, blz. 182 v.v.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 76