JOANNES VOLLENHOVE. 68 - I „Onze arbeit werkt in groter steden Van Christus rijk niet half zo veel Ons hoop bereikt geen tiende deel’’, klaagt hij in een bruiloftszang aan Ds. Henricus Pontanus bij zijn huwelijk met Vollenhove’s nicht Helena Gezine Wolfsen. Pontanus was predikant te Lingen. Poëzy, blz. 461. 2) In zijne Poëzy, komt eene rubriek voor, blz. 594 - blz. 717, onder 't opschrift „Heidensche dapperheid'waarin niet minder dan 283 vertaalde fragmenten zijn opgenomen, vertolkingen van Homerus, Euripides, Sophocles, Ovidius, Horatius e. a. en ook van lateren als Scaliger, Owen, Grotius en dergelijken. Uit het jaartal dat ze meestal dragen, 1685, zien wij dat Vollenhove ook op gevorderden leeftijd de studie der Oudheid nog niet had laten varen. 3) Brandt stierf 12 October 1685. Poëzij, blz. 784 v.v. Lijkzang over den heer Geeraart Brandt. In de uitgegeven correspondentie is de laatste brief van Vollenhove aan Brandt Juli 1684 gedateerd, de Haes, blz. 234. 4) In quarto uitgave, 792 bladzijden groot, te Amsterdam bij „Hendrik Boom en de Weduwe van Dirk Boom, Boekverkoopers, 1686”. de opvoeding van zijne kinderen met zich bracht en de zwarigheden aan zijne ambtsbediening te ’s Gravenhage verbonden, waardoor hij zich soms wel eens gedrukt gevoelde Zijn letterkundige arbeid was in die jaren vooral aan vertalingen van verzen uit de klassieke oudheid gewijd, en overal zien wij ook hierin de bewijzen van zijne buitengewone bekwaamheid op dit gebied 2). Was door het overlijden van zijn vriend Brandt de drukke briefwisseling met Amsterdam gestaakt 3), hij achtte nu den tijd gekomen al hetgeen van zijne hand op dichtkundig gebied in druk gegeven was, in éénen bundel onder den titel Vollenhove s Poëzy opnieuw te doen verschijnen 4). Had hij eerst alleen de Kruis- triomf en de stichtelijke poezie in herdruk willen geven, „het verzoek der boekverkopers’’ had hem doen be sluiten zijn plan te wijzigen en ook zijn vele gelegen heidsgedichten aan dit werk toe te voegen, dat nu

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 78