71 JOANNES VOLLENHOVE. kerk onder het gehoor dankbaar toeriep 2): die te gader een vader. uw levensjaren overviel, zegenrijken intocht in de residentie hield, voorafgegaan door een plechtigen kerkgang op 3 Februari in de Klooster- van Ds. C. Bosch 1), en hij hem Zwaar was de slag die hem andermaal trof in het ontslapen van zijne echtgenoote, 21 Februari 1691. Weemoed vervulde zijn hart toen hij haar stoffelijk overschot grafwaarts geleidde, en met zijne kinderen, voor wier welzijn zij als tweede moeder zoo oprecht geleefd had, haar heengaan moest betreuren 3). In Gods kracht aanvaardde hij wederom zijn dienstwerk om zich bij het klimmen zijner jaren geheel aan zijn gemeente te geven. Kerkelijk 's Gravenhage in vroeger eeuw, blz. 49. 2) Welkomzang ter blijde inkomst van Zijne Koninklijke Majesteit van Groot Britanje in 's Gravenhage. ’s Gravenhage 1691(Gem. Arch.). Uit dit tweede huwelijk waren geen kinderen geboren. „Gy leeft nochtans, Koning, als de ziel, Daar ’t Christendom by leeft; Voor ’t algemeen, wat noot ons Of dreigde, in geen gevaar gewoon te sparen. Gy leeft, gelyk een stuurman, die de kiel Van Staat en Kerke, in onweer, schier bedolven, Noch boven houdt door klippen en door golven. Gy leeft, gelyk een arts, om d’ oorlogscha, Van snoodt bedrog geleden, te verzachten: Gelyk een hant, gebruikt van Godts gena, Daar al ons heil in ramp van stont te wachten Gelyk een Vorst, opdat uw volk versta Een dwinglants groot verschil van Een Vorst is met ontzag, in liefde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 81