75 JOANNES VOLLENHOVE. schoon. Haagsche Vredetriomf. Aan de heren regeerders van 's Gravenhage. 's Gravenhage, 1697 (Gem. Archief). en burgery „Godt dienen, Godt verheffen, voor Godts troon Met diep ontzag ootmoedig nederknielen, Verheft uw ziel (ook voor ontelbre zielen, Geprikkelt door dees spoor) wel ruim zo Wat hebt ge al stryts, heel vroeg van kinsche dagen, Hierna gestreèn, al stormen afgeslagen! in ’t rijxhof van dien hemelschen Salomon, dat de helft zyner glorie, het gerucht ver overtreffende, en, gelyk de Zuiderkoningin sprak, hier niet verhaalt is!” Met een gedicht aan de ontslapene gewijd wordt de uitgave van deze leerrede besloten Ook bij het naderen van den avont zijns levens bleef Vollenhove bezield door een krachtig nationaal gevoel, met een geopend oog voor de leidingen des Heeren in de geschiedenis van Nederland en Oranje, met een hart, dat niet vertraagde in gebed voor overheid en volk. Het was hem eene behoefte dit gedurig uit te spreken en den zwaarbeproefden Vorst te vertolken wat daar omging in de kringen zijner onderdanen, die hem oprechtelijk liefhadden en opdroegen voor Gods troon x): Regeer by Godt, uw Godt, op hoger troon, Voor d’ eeuwen in Godts raat hiertoe verkoren. Een erftroon, u door kinderrecht beschoren, Verdient met pyn en kruissmaat van Godts zoon: Een zetel, nooit geschokt door tegenstryders, Door lagen noch gewelt van rustbenyders.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 85