JOANNES VOLLENHOVE. 77 ,,Het aller Christelijkste Europa in rou over den doorluchtigsfen, grootmagtigsten Vorst, Willem III, Koning van Groot Britanje, Vrankrijk en lerlant". ’s Gravenhage, 1702. Zie Bloemlezing, t. a. p. biz. 27. 2) Opgenomen in De heerlijkheit der regtvaardigen, II, biz. 205 v.v. zijn hart uitstortte?1) Diep weemoedig was hem ook de taak de Gedachtenisrede, naar aanleiding van het ontslapen van den Prins, in de Groote kerk uit te spreken, en buitengewoon was de belangstelling, waar mede zijne prediking, naar aanleiding van II Sam. 338 ,,Een vorst, ja een groote, in Isrel gevallen 2) door de talrijke schare werd aangehoord. Van alle zijden was hij aangezocht in deze ure voorganger te wezen. „Hoe kunnen wij zwijgen in ’s Gravenhage, door des Konings tegenwoordigheit, hof en geboorte zoo hoog geëert, terwijl andere kerken en kerkdienaars vast loflijk spre ken? Veel leden onzer gemeente hebben dit werk, als een schuit, mij gevergd. Myne ampt- en dienstgenoten eischen ’t ook van my, als van den outsten hier in den kerkdienst. En eischt dit kerkgebou het ook niet, en het kerkgestoelte, met rou helaas nu bekleedt, de zit plaats, weleer ach de zitplaats, daar die grote ziel tot het gehoor van Godts woort en ter gemeenschap zyner heilige tafel zo dikmaal quam verschynen? De stenen, indien wy er van zwygen, blyven eenigzins dit noch roepen. Wie hoorde onder ons het gerucht van zyne onverwachte doot met een onberoert gemoet, of droge oog en? Wien heeft de rouklok, die enige dagen achter een dit verlies ons meldde, niet met een naar geluit in d' oren gebromt en zwaar op het hart geslagen? Wie betreurt dit ongeval van ons, van zyne konink- ryken en van gansch Christenryk genoeg?” Treffend was inderdaad de wijze waarop Vollenhove het leven en den arbeid van Willem III en de trekken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 87