JOANNES VOLLENHOVE. 80 paleis Withal met lust van gezien, ter ewige gedachte- nisse in tapyt geweven), maar door allerhande rampen met een bestreden, en door felle stormen als door Gods adem, langs alle zeekusten versmeten en wechgeblazen Wie bewaarde deze landen in 1629, 1672, 1688? Den doorluchtigen Prinsen van Oranje komt veel ere toe, maar wil men de hoogste ere geven dien ze bovenal toekomt, God, Godt is onze koning moet de kerk wederom zeggen, van outs af, die verlossingen werkt in 't midden der aarde.” 't Moet alles de gemeente op wekken juist in de benarde oogenblikken des tegenwoor- digen tijds hare verwachting alleen op den Heere te stellen, en de vreeze Zijns Naams boven alles te zoeken. Geen uitwendige godsdienst is hiertoe genoeg. „Zal de blote naam genoeg zijn? zal uitwendige kerkgenoot schap genoeg zijn? zal belydenis van waren Godtsdienst genoeg zyn, besprenginge met heilig doopwater, genot van Gods woord en genadetekenen, komste in Godts huis en aan zyne tafel? Dit heet Godts Israël, waar over hy vrede en barmhartigheit uitbreit: een nieuw schijnsel daarby eischende, dat naar zynen regel op- rechtelyk wandelt.” Tot krachtig gebed wekt hij zijn toehoorders op: „Chrysostomus mocht wel zeggen dat er niets machtiger is dan een biddend mensch, en Luther ergens spreken van een zekere almagt der ge beden. De verdrukte en benauwde kerk anders geen wapenen van outs als gebeden en tranen gebruikende, heeft veel stormen dus afgeslagen en over ’t vervaar lijkste gewelt van ontelbare vyanden getriomfeert. Wat geweer is bequamer, is nutter, is edeler, is krachtiger tot allerlei bystant in noot? Dit kan de poorten der helle meester wordenen de deuren des hemels sprin gen hiervan open. Waar Gods heiligen op de knien dus quamen vechten, daar plag d' Almagtige, als eerst

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 90