JOANNES VOLLENHOVE. 81 een dankbare taak de vorst als Willem III te schetsen, omgeving, die hem zoo har- voren had nog een van zijner navolgers op een heldendicht in acht boeken op dien Oranjevorst uitgegeven, en onzen Haagschen leeraar een exemplaar daarvan toegezonden. Naar aanleiding daarvan was een eigenaardige brief wisseling ontstaan, daar Vollenhove met de toenmalige woonplaats van den vervaardiger niet bekend, hem niet aanstonds zijn dank had kunnen betuigen en hem daar over later zijne verontschuldiging aanbood. Rotgans had toen deze gelegenheid benut om hem een rijmbrief te zenden, waarin hij hem schrijft: ,,Ik heb uw waarden brief ter goeder uure ontvangen: Myn aandacht bleef met vreugde aan uwe letters hangen, Uw letters, die den lof verkonden van myn dicht, Eerwaarde Vader, die Godts kruisgemeente sticht Met leer en leven, zo volmaakt en onbesproken. Hoe koestert gy de deugdt! hoe geesselt gy de zonden Door tong en pen, in rym of onrymyder hoort Uw stemelk leest uw schrift, en wordt in ’t hert bekoort L. Rotgans, Brief aan den Hooggeleerden en Godtvruchtigen heer Joannes Vollenhove, Amsterdam, 1701. (Koninkl. Bibliotheek). 6 dus overwonnen met heilig gewelt, voor hem te strijden. Zoo begenadige ons de zalige en alleen magtige Heere, Koning der koningen, Heer der heren, die alleen on- sterfelykheit heeft en een ongenaakbaar licht bewoont. Hem zy ere en eewige kracht 1” Met groote ingenomenheid werd deze treffende rouw- prediking door de gemeente aangehoord en algemeen gunstig was de ontvangst, toen zij spoedig daarop in druk verscheen, 't Was dan ook beteekenis van in het midden telijk genegen was. Vollenhove’s bewonderaars, dichterlijk gebied, Lucas Rotgans, een van eene Kort te een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 91