JOANNES VOLLENHOVE. 89 door de liefde zijner kinderen 1), mocht hij tot aan het einde volkomen helderheid van geest behouden. ’tWas hem een voorrecht dankbaar van de zegeningen des Heeren te gewagen, die hem in zoo rijke mate ten deel waren gevallen, en de wegen te gedenken waarlangs zijn God hem al die jaren geleid had. 14 Maart ontsliep hij op 76-jarigen ouderdom zacht en kalm, om in te gaan in de ruste die overblijft voor het volk van God, terwijl zijn stoffelijk overschot 21 Maart onder groote belangstelling van de gemeente van uit zijn woning aan de Prinsegracht 2) naar de Groote Kerk grafwaarts ge dragen en aldaar ter aarde besteld werd, ’t Was velen een weemoedig voorrecht in woord en lied zijne na gedachtenis te eeren 3), gelijk de zilveren gedenkpenning Bij Vollenhove's ontslapen waren nog zes zijner kinderen in leven. Zijn zonen Arnoldus, „Raad” te Kampen en Jacob (23 Jan. 1669 gedoopt in de Groote Kerk)zijne dochters, Geertruida Everdina (4 Mei 1670 gedoopt in de Groote Kerk, later gehuwd met Mr. Jan van Hoornbeeck, schepen van Den Haag), Cornelia (gedoopt 24 Juli 1672 in de Groote Kerk), Margaretha (gedoopt 11 Juni 1677 in de Kloosterkerk) en Petronella (gedoopt 4 Oct. 1680 in de Kloosterkerk). Een zijner kleinzonen was Mr. Johannes Vollenhove, Advokaat van het Hof van Holland. Zijn zoon Arnoldus was ge huwd met Rensina Eeckholthunne dochter Gezina Catharina trouwde later met Frans Lemker; uit dit huwelijk werd een zoon Arend Jan geboren, later de echtgenoot van Everdina Sina Sabé. Hunne dochter Petronella Everhardina Lemker is gehuwd geweest met den Haagschen predikant Ds. H. L. Oort, 4 Jan 1899 alhier overleden. 2) Dit huis is thans No. 41. Vollenhove had het 25 Febr. 1667 gekocht en heeft er dus ruim 40 jaar gewoond. 3) Ook Moonen bezong zijn oud-leermeester in een lijkdicht„Godt gaf, of herdersklachte op de doot van den Heere Joannes Vollenhove”. Zie, Vervolg der Poëzy, van A. Moonen, Delft, 1720, blz. 38 v.v. „Ai hoor de klaght, waermê ik Godt gaf heb betreurt, Toen hij onzichtbaer wierd uit onzen kring gescheurt. O grijze Godt gaf, die, spierwit van baert en haeren, Hoewel nog jong van geest, zijt uit den tijt gevaeren”. enz.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1921 | | pagina 99