EEN 18E EEUWSCHE KRONIEK 82 576. De oude heer van Poelgeest stierf insolvent. De sequester des boedels verkoopt o.m. ook de ambachts heerlijkheid Koudekerke en het huis Poelgeest (let wel: niet het Poelgeest bij Leiden onder Warmond gelegen en ook niet het klein Poelgeest van Aleida van Poel geest, onder Koudekerke, maar Poelgeest aldaar). Heer lijkheid en huis waren beide leenen van Holland en nu beweerde de zoon van den ouden heer, dat aan gezien dit kwade leenen waren, niet speciaal voor schuld verbonden, ze hem als leenvolger moesten volgen en dat de schuldeischers er de handen af moesten houden. Deze rechtsquaestie hier verder terzijde latende, vermeld ik dat de jonge heer tijdens het geding hierover tusschen hem en den kooper stierf en dat toen op verzoek van den kooper de Staten van Holland in 1714, gehoord het advies van den H. R., deze ambachtsheerlijkheid verklaarden tot een goed leen, voor welke beschikking die kooper een zeker bedrag betaalde. Het huis was ten onrechte door den zoon als kwaad leen beschouwd 't was een goed leen. was getrouwd met Johanna van Rieh. Blijkens zijn dissertatie heette zijn vader Arnoldus van ’s Gravensande (nietStorm van 's Gravensande). Volgens het protocol van den Leidschen notaris Cornells van Berendrecht, no. 108, werd voor dezen notaris op 6 Augustus 1668 een acte gepasseerd, waarbij Carel van Wijngaarden, heer van Benthuizen, Wijngaarden, Soeter- meer, Segwaart, aan dezen Arnoldus 's Gravensande, voor hem en zijn erven gaf het schout- en secretaris-ambt van Segwaart, tegen betaling eener jaarl. recognitie en recht om anderen in zijn (hun) plaats aan te stellen. Den 22stcn Juli 1669 werd tusschen dezelfde partijen soortgelijke acte opgemaakt voor Soetermeer, waarbij ten aanzien van de andere acte (van Segwaart) een kleine toevoeging werd gemaakt. Op deze acten beriep zich dus Jan Storm van ’s Gravensande als erfgenaam zijns vaders, Arnoldus van ’s Gravensande. Sinds 1674 was niet meer Wijngaarden, maar Johan van Motsveld heer van Segwaart.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 100