H. M. KONINGIN WILHELMINA 1898 1923 Het Haagsche Jaarboek voor 1923 kan de wereld niet worden ingezonden zonder een kort woord, gewijd aan het jubileum, dat dit jaar door de eerste burgeresse onzer stad wordt gevierd. Het zilveren regeeringsjubileum van onze Koningin is stellig een nationaal gebeuren, maar toch, wij Hage naars voelen het als meer, als iets intiemers, als iets dat ons misschien het meeste aangaat. Onze vorstin immers is Haagsche van geboorte zoowel als van ves tiging en naar we hopen ook een beetje naar het hart en den Haag is daar trotsch op. Onze stad is sinds oude tijden zetel der landsregeering geweest, ook is zij, het hangt er ten nauwste mee samen, sinds ruim drie eeuwen woonplaats der Oranjes. De Oranjevorsten, omgeven door hun Hof hebben dan ook op onze mooie stad een bijzonder cachet gedrukt. En er is voor den Haag reden tot vreugde, dat Koningin Wilhelmina gedurende de kwarteeuw van haar regeering in ons midden is gebleven. Dit jaar denken we terug aan alles, wat in die spanne tijds is doorleefd door vorstin en stad samen. Hoevelen herinneren zich nog de schitterende feesten, toen de Koningin na haar inhuldiging binnen Amsterdam,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 10