DE LOTERIJZAAL DOOR H. POTHOVEN 1779 100 lijken magistraat, die de hier op het territoir der Grafe lijkheid plaats hebbende openbare verkoopingen niet met haar reglementeering kon bereiken en de boek handelaren, en daarvóór ook met hen de kramers, in een soort eigen gilde met eigen deken en hoofdlieden vereend zag. Neen, ons hinderen niet zoozeer de boekwinkels, voor welke menige belezen klant wel eens een pein- zenden en eerbiedigen blik naar boven zal hebben ge slagen. Maar wat ons grieft, ons kwetst in onzen eigen eerbied voor de historische plaats, is wat daar plaats heeft op het groene tooneeltje, dat opgeslagen is voor de schouw. Voor een op goud en sensatie belust publiek speelt daar de Fortuin haar grillig spel, vandaar werpt zij haar gunsten te midden der begeerige menigte. Daar richt zij de weesjongens, die de papiertjes met de nummers uit de bus onder de groote trommel links en die met prijzen uit de kleinere rechts moeten nemen. In 1709 was men het eerst op de onzalige gedachte gekomen hier in deze heilige hal een reeks van drie Generaliteitsloterijen te houden. Vanaf toen keerde de loterij eenige jaren lang geregeld terug, gehouden ten voordeele der Generaliteit, ééns ten bate van Holland. Tot de prijzen behoorden ook lijfrenten. Eerst in 1726 wordt het een vaste instelling, de Generaliteitsklassen- loterij, uitsluitend met prijzen in contante penningen. In 1808 werd de zaal afgestaan aan het Ministerie van Oorlog en daarmee de loterijen-reeks afgebroken; in 1815 begon men opnieuw. Intusschen moge dit onwaardig gebruik der oude Grafelijke Zaal ons verstoren, den schilder Hendrik Pot hoven heeft het niet belet uit het gegeven, dat de oude zaal en haar vulling hem bood, te halen wat er voor hem in te vinden was. Een groot kunstenaar was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 119