DE LOTERIJZAAL DOOR H. POTHOVEN 1779 102 deftige lieden en overheidspersonen, in veelkleurige kleedij. Ieder figuurtje op zich zelf is niet foutloos ge- teekend. Cochin of St. Aubin benadert onze artist Pothoven ook hier niet, maar het geheel maakt een levendigen, vroolijken indruk, waarboven het ernstige bovengedeelte spreekt als een waarschuwend koor van grijzen in een Grieksche tragedie. Wie zal een Hol- landsch kunstenaar niet vergeven, wanneer hij de détails der teekening wat verwaarloost, als hij maar de atmos- pheer, den toon, de spelingen van gebroken Hollandsch licht in deze hooge ruimte weet weer te geven? Dit laatste hadden wij van den meestal zoo killen Pothoven niet verwacht; dat hij het ons onverwacht schenkt, doet hem wel een klein plaatsje in ons hart verdienen. Het Gemeente-museum bezit een teekening, welke om mij onbekende reden uit 1768 heet te dateeren, eveneens de Grafelijke Zaal voorstellend, welke, be houdens ondergeschikte afwijkingen en spaarzamer stof- feering, hetzelfde gezicht geeft. De namen der boek handelaren boven hun kramen zijn daar duidelijker te lezen dan op het geschilderde doek; de meest rechtsche kraam draagt den naam „H. Bakhuyzen”; de teekening is afkomstig van de familie Bakhuizen. De schilderij is afkomstig van een voorvader van den laatsten eigenaar, zelf afgebeeld op het doek. Zou de veronderstelling gewaagd zijn, dat Pothoven ten behoeve der schilderij eerst ter plaatse een teekening heeft gemaakt en dat de boekhandelaar Bakhuyzen, die hem daar zag zitten teekenen, hem de teekening later heeft afgekocht of haar heeft ten geschenke gekregen? Hendrik Pothoven is in 1725 te Amsterdam geboren, was leerling van zijn bloedverwant Philips van Dijk te 's Gravenhage, vestigde zich eerst te Amsterdam, daarna, na zijn huwelijk met eene Haagsche, hier ter stede,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 121