DEN HAAG IN NOORD-HOLLAND? 117 de Velius, Kroniek 2) Ibid. -214, 231. 8) Res. St. v. van Hoorn, uitg. 1648, -209. 211. Holl. 13 September 1574. Was reeds te voren in dit meer afgelegen deel een zekere aaneensluiting der steden ontstaan in den strijd tegen de aanhoudende kaperij, die gedurende de voor afgaande oorlogen den handel had geteisterd, en saamhoorigheid bevorderd door het gemeenschappelijk pogen tot opheffing van de beletselen, die meer en meer aan de koopvaardij naar de Oostzee in den weg werden gelegd, thans was het noodig er geheel zelf standig de bevrijdingsactie te voeren. Een eigen krijgs macht en een eigen militair bewind was er ontstaan en mede waren, ook als gevolg van de geografische afzondering, ten aanzien van de regeering des lands en het bijeenbrengen en het beheer der penningen maatregelen getroffen. Reeds den 7™ April 1573 en in het begin van Mei waren de Noordhollandsche steden in afzonderlijke dagvaart bijeengekomen, teneinde te beraadslagen over het voortzetten van den oorlog te water en den 23en Juni namen zij zelfs op advies van den Prins het besluit, dat ieder der steden een lid van de vroedschap naar Haarlem zou afvaardigen, teneinde in permanente vergadering bijeen te zijn, wat de aanleiding was tot het ontstaan van de „Gecom mitteerde Raden van Noord-Holland” 2). Dat daarnaast een eigen domeinkantoor en zelfs een afzonderlijke auditiekamer voor het hooren van 's lands rekeningen voor dit deel van Holland ontstond, was mede een eisch van het oogenblik s). De overige steden van Holland, de kern des lands, zagen zich natuurlijk genoodzaakt niet alleen deze regeling te dulden, maar zelfs als een noodzakelijkheid

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 136