IN MEMORIAM DOOR W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. LEONARDUS JOHANNES JACOBUS HAGERAATS Den 23en Januari 1.1. verzamelden zich vele leden der Vereeniging „Die Haghe” op den doodenakker der Roomsch-Katholieken aan de Kerkhoflaan alhier om een laatsten groet te brengen aan het zoo onverwacht over leden Eerelid, den Zeer Eerwaarden Heer Hageraats, priester, historieschrijver, dichter en mede-stichter dezer Vereeniging. Een man, die met den toenmaligen Ge- meente-archivaris den eersten steen gelegd heeft van „Die Haghe” een man, die zijn geboortestad lief had en hiervan in zijn omgang en geschriften steeds deed blijken. In de vergadering van het Bestuur, waarvan hij sedert de oprichting tot 1904 onafgebroken deel uitmaakte, was hij door zijn groote belangstelling en historische kennis een zeer gewaardeerd lid. Zelden, of liever nimmer ontbrak hij op die vergaderingen en mocht hij om gezondheidsredenen verhinderd zijn de bijeenkomsten buitenshuis bijtewonen, dan was zijn gast vrije kamer in de Warmoezierstraat steeds beschikbaar tot ontvangst van zijn medebestuurders. Behalve door zijne vele bijdragen in het Haagsche Jaarboekje heeft hij meermalen door voordrachten op onze bijeenkomsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 13