6 Juni. 7 22 26 29 29 KRONIEK OVER 1921 141 15 15 1 Prins 16-18,, 23 den oud- 26 Paulo, en Jeug ri de Nieuwe i B. en W. betref- de brandweer naar van de „Haagsche Vrouwen den „Vrijheidsbond”. van het Tweede In de vergadering van den Gemeenteraad wordt met 25 tegen 15 stemmen aange nomen het voorstel van fende overbrenging van de politie. Oprichting groep” van Opening te Scheveningen Electrotechnisch Congres. In verschillende Hervormde Kerkgebouwen worden protestbijeenkomsten gehouden tegen de door de Regeering voorgestelde uitbreiding van art. 170, 2e lid der Grondwet, zoodanig, dat het processieverbod zou komen te ver vallen. Officieel bezoek aan de Residentie van Hiro Hito, Kroonprins van Japan. Viering van het 75-jarig bestaan der ver- eeniging van den H. Vincentius van Opening der gemeentelijke Kinder- leeszaal en Bibliotheek aan Schoolstraat. Naar aanleiding eener door anti-militairisten gevoerde propaganda hebben op dezen en volgende dagen ernstige rustverstoringen plaats. Overlijden op 76-jarigen leeftijd van wethouder J. Simons. Overlijden op 49-jarigen leeftijd van F. W. Laarman, algem. secretaris der „Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen”. In de Ridderzaal wordt de algemeene ver gadering gehouden der „Broederschap van Notarissen in Nederland’’.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 160