30 Juli. 30 19 20 26 I KRONIEK OVER 1921 143 de Westlandsche 3 Aug. 8 13 13 14 het 24 Haarlem aan den Veertig-jarig bestaan van Stoomtram. Oprichting eener afdeeling ,,’s Gravenhage” van het genootschap „Nederland-Engeland”. Inwijding door den Bisschop van van de Roomsch-Katholieke kerk Wassenaarschen weg. Overlijden van Th. Besseling, oud-refe- rendaris bij het Departement van Oorlog. Vijftig-jarig bestaan der „Nederlandsche Nationale Vereeniging van Werklieden’’. Opening in het gemeentelijke tentoonstel lingsgebouw te Scheveningen van de Nijver- heidstentoonstelling, georganiseerd door de Haagsche afdeeling der Vereeniging „Neder- landsch Fabrikaat”. Overlijden van Mr. P. Brooshooft, oud- hoofdredacteur van de „Locomotief”. Het muziekkorps uit Porthmouth van Leger des Heils in Engeland brengt aubades aan H. M. de Koningin-Moeder en aan den burgemeester. Overlijden van W. P. G. Helsdingen, lid van de Tweede Kamer en lid van den Gemeenteraad. Overlijden op 70-jarigen leeftijd van den ge- pensionneerden luitenant-generaal H. A. M. Smeding, oud-inspecteur der Cavalerie. De heer W. van Maanen te Hoorn, af stammeling van den bekenden staatsman Mr. C. F. van Maanen, biedt zijn geheele verzameling familie-portretten aan de ge meente aan ter plaatsing in de gemeente musea.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 162