1 2 7 22 22 25 146 KRONIEK OVER 1921 1 Nov. 6 24 25 25 Opening van het nieuwe gebouw der N.V. „Edelmetaalbedrijven”, hoek Plaats en Noordeinde. Overlijden van Mr. A. W. Kist, rechter in de Arrondissements-Rechtbank. Opening in de Gothische Zaal aan de Paleis straat van een bazar ten bate van den bouw eener 9e kerk der Ned. Hervormde Gemeente. Een hevige N.W. storm, die in den mid dag woedt teistert het Haagsche Bosch en richt in de stad op tal van plaatsen schade aan. Tegen het huis, bewoond door het lid van den Krijgsraad, den majoor H. D. R. Verspyck wordt van anti-militairistische en anarchis tische zijde een bomaanslag gepleegd. Overlijden op 80-jarigen leeftijd van den vice-admiraal b. d. H. Quispel. Huldiging door de R. K. Kamerfractie van Dr. W. H. Nolens, bij gelegenheid van diens 25-jarig Kamerlidmaatschap. Feestelijke viering van het 75-jarig bestaan der „Vereeniging tot bevordering van am bachten onder de Israëlieten”. In de manege „Boschoord” aan het Bezuiden- hout wordt eene nationale tentoonstelling geopend van konijnen, duiven en pluimvee, georganiseerd door de H. P. V. De Gemeenteraad besluit tot opheffing van het halbedrijf en liquidatie van het levens- middelenbedrijf. Overlijden op 82-jarigen leeftijd van A. Tuyn, oud-hoofdambtenaar bij het Departement van Marine.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 165