5 5 KRONIEK OVER 1922 149 28 30 30 31 1 Febr. 1 4 6 8 Prof. Dr. J. Cardinaal, oud- de Technische Hoogeschool. J. C. Brons, administrateur 18 Januari. Overlijden van L. J. J. Hageraats, rector van het R. K. Wees- en Oudeliedenhuis, uitnemend kenner der geschiedenis van ’s Gravenhage. Overlijden van J. H. van Hoesen Korndorffer, hoofdcommies bij het Departement van J ustitie. Overlijden van Mr. Dr. K. H. Corporaal, referendaris bij het Departement van Buiten- landsche Zaken. Eerste bijeenkomst van het Permanente Hof van Internationale Justitie. Inwijding, in tegenwoordigheid van Z. K. H. den Prins der Nederlanden, van het clubhuis, Oude Molstraat 36, van het Nederlandsch Meisjesgilde. Overlijden van Mejuffrouw A. H. Wouters, directrice van het Huis van Barmhartigheid. Generaal-Majoor J. M. Benteyn treedt op als gouverneur der Residentie, De leden van „Die Haghe’’ brengen een bezoek aan het nieuwe gebouw der Nuts- spaarbank aan de Riviervischmarkt. Overlijden van G. van der Leeuw, adjunct- inspecteur van de Drankwet, gedurende lange jaren diaken der Ned. Herv. Gemeente en bestuurslid der Koninklijke Zangvereeniging „Excelsior’'. Overlijden van hoogleeraar aan Overlijden van bij het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Onder de chauffeurs der H. A. T. O. breekt een staking uit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 168