150 10 Febr. 11 15 17 18 20 28 1 van 1 1 20 25 KRONIEK OVER 1922 1 Herdenking van het 75-jarig bestaan van „Pulchri Studio”. Officieele opening van het Clubhuis voor Vrouwen, Lange Vijverberg 7. In tegenwoordigheid der Koninklijke Familie heeft de opening plaats van het Permanente Hof van Internationale Justitie. Het Gemeentebestuur geeft in den Konink lijken Schouwburg eene gala-soirée ter ge legenheid van de opening van het Internatio naal Gerechtshof. Overlijden van Ch. F. de Rochemont, oud- generaal-majoor van het Ned. Ind. Leger. Overlijden van Mr. B. J. A. Sterck, oud- president van het Gerechtshof alhier. Overlijden van den kunstschilder W. C. Rip. Door Dr. A. Bredius wordt aan de gemeente Jan Steen’s „de Satyr bij den Boer” ten geschenke aangeboden en zijne kunstverza meling in bruikleen afgestaan. Overlijden van Dr. I. A. M. T. Sannes, arts. 1 Maart Veertig-jarig ambtsjubileum van H. Fievez de Malines van Ginkel, referendaris bij het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel. Veertig-jarig ambtsjubileum van H. Polman, hoofdcommies bij het Departement Landbouw, Nijverheid en Handel. Vijftig-jarig ambtsjubileum van Jhr. Mr. J. H. van Reenen, voorzitter van de Algemeene Rekenkamer. Veertigjarig-ambtsjubileum W. H. L. Kuyk, referendaris bij het Departement van Water staat.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 169