IN MEMORIAM J. L. HAGERAATS 6 f tweede maal reeds in 1923 hebben wij allen den gang naar de Warmoezierstraat moeten missen, maar hem hebben wij op zijn geboortedag niet vergeten. Bij zijn omgang met al deze vogels van diverse pluimage had Hageraats geen ander doel, dan met be waring van zijn karakter en beginselen, de weder- zijdsche verdraagzaamheid te bevorderen. Rector Hageraats was geboren te 's Gravenhage den 28en Februari 1857 en is aldaar overleden den 18en Januari 1922, voorzien van de H.H. Sacrementen der stervenden. Hij bereikte dus bijna den leeftijd van 65 jaar. Hij heeft zijn opleiding genoten aan het Klein-Seminarie Hageveld te Voorhout, waar hij in 1871 zijn studies begon, om in 1878 deze voort te zetten op het Groot seminarie te Warmond. Hoewel hij toen reeds het geestelijk kleed aantrok, geschiedde de intreding in den geestelijken stand eerst twee jaar vóór de priesterwijding, wanneer de kruinschering en het ontvangen der mindere orden plaats heeft. Den 19en Augustus 1883 werd hij tot priester gewijd en achtereenvolgens benoemd tot Kapelaan te Zierikzee 30 September 1883, te Volendam 4 October 1885, te Leiden 23 Februari 1887. Den 9en Februari 1889 werd hij benoemd tot Professor aan het Seminarie Hageveld en den 18 en December 1897 tot Rector van het Roomsch-Katholiek Wees- en Oude- liedenhuis hier ter stede. Deze laatste betrekking bleef hij tot aan zijn dood met zeer groote toewijding vervullen. Den 18en December van het vorig jaar zou hij dus 25 jaar als Rector aan deze instelling verbonden zijn geweest. Hier heeft hij zich al dien tijd gewijd aan de opvoeding der weezen en de vertroosting der ouderen van dagen. Hij was de vriend en raadsman der ouderen, en bevorderde den kunstzin

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 16