6 6 20 25 31 3 KRONIEK OVER 1922 151 I Lenaertz 24 28 3 April. 8 8 j door het college Installatie der leden van Koophandel. Mr. J. Limburg houdt voor de leden van „Die Haghe’’ eene lezing over „den Haag als Internationaal Centrum”. Veertig-jarig ambtsjubileum van den referen daris bij den Raad van State Mr. J. B. Breukelman. Naar aanleiding van het overlijden van Keizer Karel van Oostenrijk, Koning van Hongarije, heeft in de R.K. kerk aan den Boschkant een rouwdienst plaats. 6 Maart. Oprichting eener afdeeling ’s Gravenhage van de Democratische Partij. Overlijden van Jhr. J. G. O. S. von Schmidt auf Altenstadt, oud-resident van Batavia. Overlijden van W. K. F. Zwierzina, hoofd commies bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. De nieuwe Wagenbrug, een z.g.n. vijzel- hefbrug, is gereed. Met den bouw werd aangevangen in Januari 1921. De bankiers- en kassiersflrma Wagner Co. staakt hare betalingen. Bij de administratie van het Kon. Staldepar tement wordt een belangrijke diefstal ontdekt. Tengevolge der reorganisatie van de Kamer van Koophandel, houdt de oude Kamer alhier hare laatste vergadering. Na langdurigen dienst verlaat onder talrijke blijken van belangstelling de hoofdcommies ter Gemeentesecretarie J. I. Mastenbroek den gemeentedienst en wordt bij die gelegenheid van B. en W. gehuldigd, van de nieuwe Kamer

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 170