1 Juni. 3 7 17 1 Juli 1 19 20 KRONIEK OVER 1922 154 12 13 de 15 15 t. Veertig-jarig ambtsjubileum van G. J. Apetz, hoofdcommies bij het Dept, van Oorlog. Overlijden van den oud-resident van Soe- rakarta, W. de Vogel. Plechtige opening, in tegenwoordigheid van den burgemeester, van het nieuwe gebouw, hoek Eschdoorn- en Populierstraat, der Chris- tina-Stichting, Christelijke inrichting voor op voeding van voogdij-kinderen en half-weezen. Overlijden van G. Wilson, directeur der N. V. „De Nederlandsche Gasmeter-fabriek George Wilson”. Brand in het Gemeentelijk Telefoon-gebouw aan de Marnixstraat. Opening van het Museum-Bredius aan Prinsegracht. Opening der „Haagsche Conferentie”, uit vloeisel der Conferentie te Genua ter be spreking van het Russische vraagstuk. Overlijden van C. W. Zweegman, oud- grootboekhouder van de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente. Zilveren ambtsjubileum vanL.NavisHzn., arts. Veertig-jarig ambtsjubileum van Mr. F. W. J. G. Snijder van Wissenkerke, voorzitter van het College van Directeuren van het Bureau van den Industrieelen Eigendom. Veertig-jarig ambtsjubileum van A. A. M. Carrière, referendaris; M. L. Eijbergen, hoofdcommiesD. Sluimer, hoofdcommies, allen bij het Departement van Financiën. Onthulling op de begraafplaats Oud-Eik en Duinen van een gedenkteeken op het graf van wijlen F. W. Laarman, in leven alge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 173