3 Juli. 1 20 KRONIEK OVER 1922 155 4 4 8 10 11 14 15 r. 18 24 meen secretaris der „Christelijke Vereeniging van Jonge Mannen”. Overlijden van den oud-wethouder F. A. P. Wittert van Hoogland. In tegenwoordigheid der Koninklijke Familie wordt de eerste steen gelegd van een nieuw ziekenhuis van het Nederl. Roode Kruis. Gouden ambtsjubileum van H. van Benthem, thans ambtenaar bij den Gemeentelijken Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon. Hevige brand in de Zuid-Hollandsche Bier brouwerij. Feestelijke herdenking van het vijftig-jarig bestaan der Christelijke Oranjevereeniging „Bijbel en Oranje”. Zilveren ambtsjubileum van Ds. L. M. van Noppen, predikant bij de Ned. Herv. Ge meente te Scheveningen. Dr. A. D. van den Harst, directeur der le H.B.S. met 5-j. cursus, draagt het directo raat over aan zijn opvolger, Dr. J. F. Kroner. Bij monde van generaal de Meester wordt door een Comité aan den oud-burgemeester Jhr. mr. dr. van Karnebeek als huldeblijk aangeboden zijn door Arntzenius geschil derd portret, ter voorloopige plaatsing in het Gemeentemuseum. Overlijden van F. Fokkens, oud-resident van Madoera. Onder tallooze blijken van belangstelling viert Mr. Th. Heemskerk zijn 70sten ge boortedag. De politie-autoriteiten weigeren de geschen ken aan te nemen, hun door de Russische

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 174