1 27 Sept. 30 30 I 2 Oct. 2 16 16 18 5 10 de om- KRONIEK OVER 1922 158 4 de Binckhorsthoek. van de schilderes Suze Bisschop- weg, opgericht ter nagedachtenis aan gedurende den wereldoorlog op zee gekomen visschers. Dr. de Groot, predikant bij de Ned. Hervormde Gemeente houdt in de Groote of St. Jacobskerk zijn intreerede. Overlijden van Mr. J. Z. Mazel, advocaat- generaal bij het Gerechtshof. De chef van het station der H. IJ. S. M. alhier, W. C. H. Toewater, verlaat den dienst met pensioen. Op Oud Eik en Duinen wordt ter aarde besteld het stoffelijk overschot van den te Voorburg overleden Prof. Dr. P. J. Muller, oud-hoogleeraar aan de Gemeentelijke Uni- versiteit van Amsterdam, eere-voorzitter der Christ. Vereeniging van Jonge Mannen alhier. Vijf en zeventig-jarig bestaan der Vereeniging „Vrienden der Armen’’. Eerste-steenlegging van een nieuw gebouw aan de R. J. Schimmelpennincklaan voor de Christelijke Meisjesschool aan het Swee- linckplein. Overlijden van W. G. J. Jaarsveld, tandarts. De Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Bakkersbedrijf opent eene avond-vakschool voor banketbakkers. Eerste zitting van den politierechter te dezer stede. Opening van de „Woonwagenschool” voor kinderen der bewoners van het woonwagen park aan Overlijden Robertson.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 177