29 KRONIEK OVER 1922 160 14 Nov. 15 16 21 21 23 1 Dec. 12 13 1 8 i Hogendorp is be- van het Diaconessen- Jonkvrouwe M. van noemd tot directrice 1 huis „Bronovo”. Ter gelegenheid eener interpellatie-van den Tempel, in de Tweede Kamer heeft een groote werkloozen-demonstratie plaats. Overlijden van H. P. Mutters, lid der firma H. P. Mutters Zoon, Koninklijke Neder- landsche Meubelfabriek. Onder vele blijken van belangstelling viert Jhr. Mr. A. J. Rethaan Macaré, oud-advo- caat-generaal bij den Hoogen Raad zijn tachtigsten verjaardag. Vijf en twintig-jarig ambtsjubileum van Ds. C. Schuller, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente. In de kunstzaal Kleykamp heeft namens den heer W. Broese van Groenou de aanbieding aan de Tweede Kamer plaats eener schilderij, voorstellende het Kabinet Cort van der Linden, in ministerraad vereenigd. Overlijden van Mr. Th. Ph. baron Mackay, oud-voorzitter van de Algemeene Reken kamer. Vijftig-jarig ambtsjubileum van Ds. S. Lulofs, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente. Oprichting van „De Commercieele Club”. Feestelijke herdenking van het vijf en zeventig-jarig bestaan van het 's Graven- haagsch Geneeskundig Genootschap. Veertig-jarig ambtsjubileum van Ds. M. Schuurman, predikant bij de Gereformeerde Kerk. Dr. Kalf houdt voor de leden van „Die

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 179