formaat JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1921 Hetgeen in den aanvang van het vorige jaarverslag is gezegd over den toestand der Vereeniging, geldt in niet mindere mate voor 1921. Ook Die Haghe onder vindt den weerslag van de allerwegen aangeheven leuze van „versobering”. Al moge desondanks het ledental slechts weinig zijn achteruitgegaan, het beteekent toch een vermindering van de inkomsten. Het zijn juist de financiën, welke groote zorg baren. Terwijl de baten vrijwel dezelfde bleven, zijn de uitgaven, door de stijging der prijzen op allerlei gebied, schrikbarend toegenomen. Tot welk een wanverhouding de veranderde omstandig heden aanleiding hebben gegeven, moge blijken uit de rekening van 1920. In dat jaar bedroegen de inkomsten per lid ƒ6.42, de uitgaven per lid ƒ10.25. Het is duidelijk dat het voortgaan op den ingeslagen weg onmogelijk was en dat ingrijpende bezuinigingsmaatregelen behoorden getroffen te worden. Nu is dit gemakkelijker gezegd dan gedaan. Een beperking van den werkkring der Vereeni ging, zoowel als eene verhooging der contributie zouden vermoedelijk slechts een toeneming van het aantal van hen, die voor het lidmaatschap zouden bedanken, ten gevolge hebben. Toch is het bestuur er in geslaagd de tering meer in overeenstemming te brengen met de nering. In de eerste plaats is teruggekeerd tot het oude, kleinere --i van het Jaarboek, hetgeen een belangrijke kosten-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 194